انتشار کتاب «مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین»

 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 | 

کتاب «مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین» ترجمه آقای دکتر بهروز کریمی و خانم مهندس زهرا محمدیان بهبهانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. مدیریت زنجیره تامین شامل مجموعه‌ای از روش‌های مورد استفاده برای هماهنگی درتولید موجودی، مکان‌یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تأمین است که برای دستیابی به بهترین ترکیب پاسخگویی و کارایی برای موفقیت در بازار به کار گرفته می‌شوند. کتاب حاضر به‌صورت ساده و قابل فهم نشان می‌دهد که مدیریت زنجیره تأمین چگونه می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا با چالش‌های پیش رویشان مقابله کرده و آن‌ها را مدیریت کنند. هدف نهایی از این کار تضمین موفقیت شغلی بلند مدت برای شرکت‌ها است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر