انتشار کتاب «زمین ریخت شناسی تکتونیکی»

 | تاریخ ارسال: 1400/5/11 | 

کتاب «زمین ریخت شناسی تکتونیکی» ترجمه آقای دکتر عباس بحرودی و خانم مریم اسدی سرشار توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر یکی از مهمترین کتب در زمینه گرایش بین رشته‌ایی در علوم زمین و سایر گرایش‌ها محسوب می‌شودکه در آن موضوع اصلی درک بهتر تحولات فعال سیاره زمین در مقیاس پوسته است. این کتاب بخصوص با توجه به فعال بودن فلات قاره ایران زمین از نظر تکتونیکی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. براساس آمار جهانی فلات ایران در میان ده سرزمین نخست در زمینه مخاطرات فعال زمین شناسی است. در نتیجه برای شناخت این مخاطرات به عنوان پدیده‌های طبیعی که بر مراکز جمعیتی و زیرساخت‌های انسان ساز اثرات مخرب و نامطلوب دارند؛ نیاز به آن دسته از پژوهش‌هایی گروهی می‌باشد که در فصول مختلف این کتاب بدان پرداخته شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر