انتشار کتاب «مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد (پنجم) نانوپلیمرهای و نانوکامپوزیت‌های پلیمری»

 | تاریخ ارسال: 1400/5/11 | 
 
کتاب «مبانی مهندسی پلیمریزاسیون جلد (پنجم) نانوپلیمرهای و نانوکامپوزیت‌های پلیمری» تالیف آقای دکتر وحید حدادی اصل توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. علم مهندسی واکنش‌های پلیمری پیچیدگی و وسعت بسیار زیادی دارد وکتاب حاضر نیز سرآغازی بر دستیابی به دانش مذکور است. بر این اساس این کتاب در پنج جلد با عناوین تکنولوژی پلیمرها، واکنش‌های پلیمریزاسیون، روش‌های پلیمریزاسیون، طراحی راکتورهای پلیمری و نانوپلیمرها و نانو کامپوزیت‌های پلیمری جهت تدریس درمقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  تهیه شده است. کتب یادشده با شناخت اولیه نسبت به شیمی و مبانی سینتیک پلیمرها و نیز روشهای عمومی تولید این مواد آغاز و تا مدل‌سازی واکنش‌ها، مباحث انتقال حرارت، طراحی راکتورهای پلیمری و سرانجام طراحی فرآیندهای تولیدی پلیمرها ادامه یافته است.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر