| تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 

وام مرابحه خدمات در قالب تفاهم نامه ویژه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی با سود ۱۶درصد


مدارک لازم جهت دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بانک ملت (ویژه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی) با سود ۱۶% و بازپرداخت ۵ ساله 
  1. تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه وام گیرنده و ضامن  (درصورت داشتن توضیحات)
  2. تصویر کارت ملی (پشت ورو ) وام گیرنده و ضامن
  3. تصویر فیش حقوقی وام گیرنده و ضامن
  4. جهت دریافت و پر کردن فرم تعهد نامه وام گیرنده و ضامن کلیک نمایید.
  5. پر کردن فرم مشخصات وام گیرنده و  ضامن به صورت کامل (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
  6. تکمیل فرم قرارداد بازسازی، تعمیر و ارائه خدمات (فقط توسط وام گیرنده به عنوان کارفرما امضاء گردد) (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
  7. جهت دریافت و پرکردن فرم درخواست وام توسط وام گیرنده کلیک نمایید.
  8. ارائه یک فقره چک (بدون تاریخ) به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در وجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر.(چک صادر شده باید حتماً متعلق به وام گیرنده یا ضامن باشد)
  9. توجه: در هنگام پرینت فرمها دقت نمایید تمام امضاهای پایین صفحات چاپ شود.
 تمامی فرم ها با خودکار آبی تکمیل شود.
نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی در سیستم بانکی (وام گیرنده و ضامنین)