کتاب «کنترل کیفیت آماری» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1400/8/9 | 

کتاب «کنترل کیفیت آماری» تدوین آقایان دکتر میرمهدی سیداصفهانی، دکتر سیدحسین‌ سیداصفهانی و دکتر بهروز خورشیدوند توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر سعی برآن داشته با دیدگاهی کاربردی و با بهره‌مندی از کتابهای استادان بزرگی همچون مونت گومری و گرانت، که از نویسندگان کتب مرجع در زمینه کیفیت در دنیا هستند، در هفت فصل به بیان مهم‌ترین و کاربردی ترین مطالب کیفی بپردازد. در این کتاب تلاش بر آن بوده است که مطالب مطرح شده همراه با مثال‌های متعدد و عملیاتی بیان شوند و در انتهای هر فصل نیز تمرینات تکمیلی ارائه گردیده است.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر