کتاب «سازگارسازی الکترومغناطیسی در سیستم‌های الکترونیکی» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1400/8/17 | 

کتاب «سازگارسازی الکترومغناطیسی در سیستم‌های الکترونیکی» تالیف آقای دکتر میلاد مهری سوخته کوهی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. تبادل انرژی الکترومغناطیسی ناخواسته بین دو یا چند سیستم از طریق مسیرهای رسانشی یا تشعشعی، تداخل الکترومغناطیسی نامیده می‌شود. همچنین قابلیت یک سیستم برای ادامه عملکرد مطلوب در یک محیط از پیش تعریف شده سازگاری الکترومغناطیسی نامید می‌شود.کتاب پیش رو در هشت فصل و در قالبی منسجم به موضوع سازگارسازی الکترومغناطیسی در سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی می‌پردازد. در این کتاب سعی شده است تا راه‌کارهای عملیاتی لازم برای مصون‌سازی و مقاوم سازی الکترومغناطیسی سیستم‌های الکترونیکی از دیدگاه نظری و عملی ارائه شود. خواننده و طراح سیستم می‌تواند با بکار بستن آن برای شرایط سیستم خود تصمیمات لازم را برای بهبود عملکرد اتخاذ و اقدامات مقتضی را طراحی، پیاده‌سازی، اجراء، آزمایش و ارزیابی نماید.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر