کارکنان دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/8/17 | 

نام : فاطمه شاطر حسینی

مسئولیت:مسئول دفتر
پست الکترونیک :
office.teaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر دانشکده 

نام : شهره مهدوی

مسئولیت: کارشناس پژوهشی
پست الکترونیک :grad.teaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۴

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف، دفتر تحصیلات تکمیلی


 

نام : شیرین سپهر

مسئولیت:  دفتر آموزش

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۵

پست الکترونیک : sepehr۴۸aut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر آموزش کارشناسی، اتاق ۱۰۸
 

نام : آزاده رادمنش

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۵
پست الکترونیک : azaderadmaneshaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول، دفتر آموزش کارشناسی، اتاق ۱۰۸ 

نام : کوثر ملکی نسب

مسئولیت:کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۲

پست الکترونیک :kmalekinasabaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه پنجم ،مرکز کامپیوتر


 

نام : اقدس‌ سادات‌ سعادتدار آرانی

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۴
ایمیل : textile۹۲autgmail.com

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف، دفتر تحصیلات تکمیلی

 

نام : کورش سیفی

مسئولیت:مسئول ساختمان و انتشارات

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۷۹

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف 

 

نام : لیلا رضایی

مسئولیت:حسابدار

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۶
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول


 

نام : عصمت مقدسیان

مسئولیت:کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۱

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه چهارم

 

نام : نرگس محمودی

مسئولیت:مسئول کتابخانه

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۴۱

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه پنجم
 

نام : لیلی محمودی

مسئولیت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۷
پست الکترونیک : l.mahmoudiaut.ac.ir

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم ، اتاق ۳۱۶

 
 

نام : حسین مولوی

مسئولیت:کارشناس خدمات آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۴۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف

 

نام : حسین ابراهیمی

مسئولیت:تکنسین

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۸

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول

 

نام : علی بهارناصری

مسئولیت: تکنسین آزمایشگاه فیریک الیاف و کنترل کیفیت

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۰
آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه دوم


 

نام : سبحان نظری

مسئولیت:تکنسین کارگاه های پوشاک

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم

 

نام : رضا کورانی

مسئولیت:تکنسین کارگاه چاپ

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۸۳

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه سوم

 

نام : یوسف نوروزی

مسئولیت:تکنسین کارگاه بافندگی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۱۲

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه منفی ۱

 

نام : محمدمهدی طالبی

مسئولیت:تکنسین کارگاه بافندگی

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۶۹

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه منفی ۱

 

نام : علیجانی

مسئولیت:متصدی امور اداری

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۶۰۰

آدرس : دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول