فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مرتضی ابراهیمی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
2
مصطفی احمدی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
3
فرامرز افشارطارمی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
4
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
5
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
6
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
7
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
8
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
9
محمدجواد حافظي
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
10
وحید حدادی اصل
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
11
منوچهر خراسانی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
12
علیرضا خسروی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
13
مرضیه خطیب زاده
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
14
مهدی رفیع زاده
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
15
علی اصغر سرابی داریانی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
16
فرهاد شریف
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
17
هادی شیرعلی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
18
احمد عارف آذر
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
19
هما عاصم پور
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
20
سیدرضا غفاریان عنبران
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
21
علی اصغر کت باب
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
22
سعیده گرجی کندی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
23
حمید گرمابی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
24
فاطمه گوهرپی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
25
علیرضا محجوب
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
26
سیدمحسن محسنی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
27
محمدرضا محمدزاده عطار
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
28
ناصر محمدی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
29
جواد مختاری
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
30
حسام مکی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ
31
حمید میرزاده
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر
32
گیتی میرمحمدصادقی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
33
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
34
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ