فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مرتضی ابراهیمی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
2
مصطفی احمدی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
3
فرامرز افشارطارمی
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
4
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
5
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
6
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
7
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
8
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
9
محمدجواد حافظي
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
10
وحید حدادی اصل
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
11
منوچهر خراسانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
12
علیرضا خسروی
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
13
مرضیه خطیب زاده
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
14
مهدی رفیع زاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
15
علی اصغر سرابی داریانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
16
فرهاد شریف
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
17
هادی شیرعلی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
18
احمد عارف آذر
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
19
هما عاصم پور
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
20
سیدرضا غفاریان عنبران
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
21
علی اصغر کت باب
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
22
سعیده گرجی کندی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
23
حمید گرمابی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
24
فاطمه گوهرپی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
25
علیرضا محجوب
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
26
سیدمحسن محسنی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
27
محمدرضا محمدزاده عطار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
28
ناصر محمدی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
29
جواد مختاری
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
30
حسام مکی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ
31
حمید میرزاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
32
گیتی میرمحمدصادقی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون
33
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی پلیمر
34
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ