فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
فرهاد آزادی نمین
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
2
حسن آقائی نیا
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
3
سیدمجتبی آقامیرسلیم
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
4
سیدمحمد احدی سرکانی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
5
احمد افشار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
6
حمیدرضا امین داور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
7
گیورک باباملک قره پتیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
8
حمزه بیرانوند
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
9
وحید پور احمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
10
احد توکلی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
11
امیر جهانشاهی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
12
سیدحسین حسینیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
13
سعید خاتمی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
14
امیر خرسندی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
15
محمداعظم خسروی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
16
علی دوست محمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
17
پریسا ده خدا
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
18
ابوالقاسم -اسداله راعی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
19
حسن رستگار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
20
امیرحسین رضائی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
21
غلامحسین رضوانی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
22
غلامحسین ریاحی دهکردی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
23
طاهره سیدنا
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
24
ساناز سیدین
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
25
مجید شالچیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
26
سعید شریفیان خرطومی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
27
ایمان شریفی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
28
مسعود شفیعی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
29
جواد شکرالهی مغانی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
30
حمید شیخ زاده نجار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
31
حسام الدین صادقی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
32
رضا صراف شیرازی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
33
سیدمصطفی صفوی همامی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
34
امیرابوالفضل صورتگر
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
35
ابوالقاسم صیادیان
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
36
حیدرعلی طالبی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
37
حسن طاهری قزوینی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
38
مهرداد عابدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
39
فرزانه عبداللهی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
40
عبدالعلی عبدی پور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
41
دکتر امیرنادر عسکرپور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
42
دکتر امیرنادر عسکرپور
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
43
حسین عسکریان ابیانه
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
44
هاجر عطریان فر
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
45
محمد جواد عمادی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
46
حسن غفوری فرد
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
47
کریم فائز
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
48
سیدحمید فتحی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
49
ایاز قربانی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
50
حسن کاتوزیان
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
51
سیدامیر کاشی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
52
مهدی کراری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
53
مرتضی محمدی اردهالی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
54
عباس محمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
55
غلامرضا مرادی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
56
سیداحمد معتمدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
57
محسن معزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک
58
روزبه معینی مازندرانی
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
59
شهرام منتصرکوهساری
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
60
محمدباقر منهاج
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل
61
جعفر میلی منفرد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
62
حامد نفیسی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
63
یاسر نوروزی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات
64
بهروز وحیدی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت
65
سیدکمال الدین یادآورنیکروش
دانشکده مهندسی برق
اعضای پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
66
محمد یاوری
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک