فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حسین آفریده
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
2
حسین آقاحسینی نائینی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
3
رضا امراللهی بیوکی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
4
داود ایرجی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
5
مرتضی حبیبی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
6
مهدی خاکیان قمی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
7
هادی دویلو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته ای
8
داریوش رضائی اوچبلاغ
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
9
سعید ستایشی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
10
شهیار سرآمد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
11
مجتبی شمسائی زفرقندی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
12
مرتضی صباء
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
13
سعید طالبی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
14
هوشنگ عراقی کزاز
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
15
مریم فانی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
16
سیدعلی موسوی زرندی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای
17
هوشیار نوشاد
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی
18
سیدمحمدتقی هاشمی نکو
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی