فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حامد آذرنوش
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
2
نبی اله ابوالفتحی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
3
محمدعلی احمدی پژوه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
4
محمد مهدی احمدی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
5
مهناز اسکندری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
6
فرشاد الماس گنج
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
7
رعنا ایمانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
8
محمد تفضلی شادپور
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
9
فرزاد توحیدخواه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
10
سجاد جعفری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
11
افرا حاجی زاده
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
12
شهریار حجتی امامی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
13
محمد ربیعی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
14
مصطفی رستمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
15
غلامرضا روحی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
16
سیدمهرداد ساویز
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
17
سهیلا سلحشور کردستانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
18
عاطفه سلوک مفرد
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
19
سیدعلی سیدصالحی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
20
ایمان شعبانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
21
مهدی شفیعیان
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
22
مهران صولتی هشجین
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
23
سیدمحمد عترتی خسروشاهی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال
24
احمدرضا عرشی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
25
ناصر فتورائی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
26
علی فلاح
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
27
فرناز قاسمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
28
حمیدرضا کاتوزیان
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
29
اکبر کارخانه
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
30
مهران کسری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
31
حمید کشوری
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
32
محمدحسن مرادی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
33
فتح اله مضطرزاده
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوماتریال
34
محمد معینی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی مهندسی بافت
35
ملیکه نبئی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک
36
عباس نصیرائی مقدم
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
37
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک
38
سیدعطاءاله هاشمی
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک