فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مرتضی ابراهیمی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
2
مصطفی احمدی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
3
فرامرز افشارطارمی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
4
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
5
سعید پورمهدیان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
6
مهدي توحيديان
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
7
اعظم جلالی آرانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
8
عزیزه جوادی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
9
محمدجواد حافظي
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
10
وحید حدادی اصل
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی مهندسی پلیمریزاسیون
11
منوچهر خراسانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
12
علیرضا خسروی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
13
مرضیه خطیب زاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
14
مهدی رفیع زاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
15
علی اصغر سرابی داریانی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
16
فرهاد شریف
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
17
احمد عارف آذر
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
18
هما عاصم پور
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
19
سیدرضا غفاریان عنبران
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
20
علی اصغر کت باب
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
21
سعیده گرجی کندی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
22
حمید گرمابی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
23
فاطمه گوهرپی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
24
سیدمحسن محسنی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
25
محمدرضا محمدزاده عطار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
26
ناصر محمدی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
27
حسام مکی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ
28
حمید میرزاده
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
29
گیتی میرمحمدصادقی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی نانو و فناوری
30
حسین نازک دست
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر
31
حسین یحیائی
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی علوم و تکنولوژی رنگ