فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
امیر احمدی جاوید
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
2
عباس احمدی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
3
مریم اشرفی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
4
اکبر اصفهانی پور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
5
عباس افرازه
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
6
محسن اکبرپورشیرازی حقیقت
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
7
مجید امین نیری
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستمها
8
علی اصغر توفیق
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
9
احسان حاجی زاده
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
10
پویا حسین پور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
11
حمید داودپور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
12
امین دهقانیان
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
13
رضا رمضانی خورشیددوست
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
14
میرمهدی سیداصفهانی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
15
کاوه محمد سیروس
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
16
عباس سیفی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
17
ناصر شمس قارنه
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
18
سیدحمیدرضا شهابی حقیقی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
19
جمال شهرابی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
20
محسن شیخ سجادیه
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
21
محمدحسین فاضل زرندی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
22
سیدمحمدتقی فاطمی قمی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
23
داود فدائی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
24
ابوالفضل قائمی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی برنامه ریزی تحلیل سیستمها
25
سیدحسن قدسی پور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
26
بهروز کریمی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
27
علی محمد کیمیاگری
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری
28
مسعود ماهوت چی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها
29
سیدنصراله مرعشی شوشتری
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
30
سیدمحمد معطرحسینی
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
31
سعید منصور
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی
32
سید محمدجواد میرزاپور آلهاشم
دانشکده مهندسی صنایع
گروه آموزشی تولید صنعتی