فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
محمدکاظم اکبری فتیدهی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
2
مریم امیرحائری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
3
مریم امیرمزلقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
4
علیرضا باقری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
5
بهادر بخشی سراسکانرود
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
6
حسین پدرام
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
7
مصطفی حقیر چهرقانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
8
سیاوش خرسندی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
9
مهدی دهقان تخت فولادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
10
مهدی راستی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
11
محمد رحمتی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
12
محمدرضا رزازی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
13
دکتر حمیدرضا زرندی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
14
مهران سلیمان فلاح
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
15
مهدی شجری
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
16
حمیدرضا شهریاری کاه کشی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
17
مرتضی صاحب الزمانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
18
بابک صادقیان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
19
مسعود صبائی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
20
مهدی صدیقی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
21
رضا صفابخش
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
22
محمدمهدی عبادزاده
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
23
احمد عبداله زاده بارفروش
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
24
حامد فربه
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
25
احمدآقا کاردان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
26
امیر کلباسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
27
محمود ممتازپور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر
28
سعیده ممتازی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
29
سید رسول موسوی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
30
محمدرضا میبدی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
31
احسان ناظر فرد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
32
سیدمجید نورحسینی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار
33
احمد نیک آبادی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک
34
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی IT
35
محمدمهدی همایون پور
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش ماشین و رباتیک