فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
ابوالفضل اسلامی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
2
اسمعیل افلاکی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
3
سیدمحمدرضا امام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
4
عباس سروش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
5
کاظم فخاریان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
6
احمد فهیمی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
7
سید محمود مصباح نمینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
8
فریدون مقدس نژاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک
9
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک