فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
سیامک ایپکچی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
2
مهدی بناءزاده
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
3
بهروز بهنام
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
4
تورج تقی خانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
5
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
6
میقات حبیبیان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
7
فرامرز خوشنودیان
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
8
علیرضا رهائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
9
کورش شاهوردیانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
10
شاپور طاحونی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
11
پیام طهرانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
12
سعید عرفانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
13
محمدمهدی علی نیا
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
14
محمدزمان کبیر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
15
ابوالقاسم کرامتی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله
16
وحید لطفی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله