فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
عبداله اردشیر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
2
منصور پیدایش
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
3
علی خدائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
4
علی اکبر رمضانیان پور
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
5
محمدحسن سبط
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
6
اقبال شاکری
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
7
وحید شاه حسینی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
8
حافظه شکرانی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
9
امیر گل رو
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
10
فرامرز مودی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت
11
غلامرضا هوائی
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت