فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مسعود برومند
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
2
صادق تابع جماعت
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
3
مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
4
علیرضا جهانگیریان
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
5
حسین خالقی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
6
محمد سعیدی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
7
امیررضا قهرمانی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
8
سیدمحمدحسین کریمیان
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
9
محمود مانی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
10
علی مددی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
11
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
12
کامیار منصور
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها
13
سحر نوری
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی آیرودینامیک و جلوبرنده‌ها