اکبر اسفندیاری
دانشیار
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی سازه و ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a_esfandiariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1069