سیدعلی میرحسنی
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a_mirhassaniaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164542541
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1549