علی اکبر رمضانیان پور
استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aaramceaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
42
ارجاعات (Scopus):
6464