عباس عباسی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
abbassiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
31
ارجاعات (Scopus):
2769