علیرضا فلاحی آرزودار
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
afallahiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
536