ابوالفضل اسلامی
استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی ژئوتکنیک و راه و ترابری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
afeslamiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1688