محمد محمدی اقدم
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
aghdamaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
53
ارجاعات (Scopus):
7692