احمد عبداله زاده بارفروش
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
ahmadakuaut.ac.ir
h-index:
6
شماره تماس:
ارجاعات:
400