احمد عبداله زاده بارفروش
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ahmadakuaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
540