امیر جعفر قلی
استادیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ajafargholiaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 64545245
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
809