علی اصغر اصغریان جدی
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی تکنولوژی نساجی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ajeddiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
759