اسکندر کشاورزعلمداری
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
alamdariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1196