سیدمحمدرضا علوی مقدم
استاد
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
alaviaut.ac.ir
شماره تماس:
0098-21-6454-3008
h-index (Scopus):
28
ارجاعات (Scopus):
3597