حبیب آل ابراهیم دهکردی
استاد
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
alebrmaut.ac.ir
شماره تماس:
64543177
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1130