فرشاد الماس گنج
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیوالکتریک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
almasaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
529