احمد موسوی شوشتری
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
amousaviaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
24
ارجاعات (Scopus):
1461