عبداله اردشیر
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ardeshiraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
752