احمدرضا عرشی
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
arshiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
328