بهروز بهنام
دانشیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
b.behnamaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
541