بابک خورسندی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی آب ومحیط زیست

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
b.khorsandiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
104