روح اله باقرزاده
دانشیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده مهندسی مواد و فناوری های پیشرفته

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
bagherzadeh_raut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
1865