بهادر بخشی سراسکانرود
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
bbakhshiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
82