بهروز بیدآباد
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
bidabadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
199