فریدرضا بیگلری
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
biglariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
797