بهروز خسروی
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
bkhosraviaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1028