بیژن ملائی داریانی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
darianiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1285