فرزاد دیده ور
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
didehvaraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
188