سید علیرضا حسین زاده حجازی
استادیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
a.hejaziaut.ac.ir
شماره تماس:
+98-21-64543192
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):