مرتضی زمانیان
استادیار
دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری
گروه آموزشی اقتصاد و مالی
دکترا

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mo.zamanianaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):