ابراهیم فرخ
استادیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
e.farrokhaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
369