حسین کریمی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hossein.karimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
213