احسان امانی
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
eamaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
861