سیامک ایپکچی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
گروه آموزشی سازه و زلزله

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
epackachisaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):